понедељак, 20/05/2024 12:28

О нама

ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН

Предузеће послује под фирмом: Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран.
Скраћени назив фирме је: ЈКП „Градитељ“ Србобран.

Органи предузећа су: директор, управни одбор и надзорни одбор.

Дана 16.04.2007. године предузеће је имало 62 запослена.
Данас 31.07.2014. године предузеће броји 53 запослена.

Седиште предузећа је: у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића бр.2.
E-mail предузећа је: graditelj@neobee.net
Телефони предузећа су: 021/730-158, 732-284, tel.faks 021/731-012.
Директор предузећа: graditelj.direktor@neobee.net

Историјат предузећа

Комунално предузеће „Градитељ“ из Србобрана, које данас послује под називом Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран, основано је 22.11.1965. године одлуком оснивача Скупштине општине Србобран.

Предузеће је основано ради обављања грађевинских, стамбених и комуналних послова за територију општине Србобран. Ово предузеће је на почетку обављало послове одржавања стамбених зграда и станова, грађевинске и комуналне послове.Временом су се грађевински послови издвојили из овог предузећа, као и послови одржавања стамбених зграда и станова, а предузеће је наставило да обавља комуналне делатности односно услуге на подручју ове општине и то: производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода, производњу и испоруку топлотне енергије, погребне услуге, одржавање хигијене града, изношење и депоновање смећа, хигијеничарске услуге, пијачне и вашарске услуге, одржавање градског зеленила, услуге аутобуске станице, а крајем 80-их и почетком 90-их година ово предузеће обавља и услуге дистрибуције гаса.

Ово предузеће је током свог постојања остварило или учествовало у значајним инвестицијама у Општини Србобран и то: изградња изворишта водовода и јавне водоводне мреже, изградња градске топлане и топловода као система даљинског грејања, гасоводне мреже, капеле и аутобуске станице.

Делатности предузећа

Јавно комунално предузеће „Градитељ“ Србобран обавља комуналне делатности и енергетске делатности у области дистрибуције природног гаса које представљају основне делатности предузећа и то:

 • САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
 • ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ
 • ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА
 • ОДСТРАЊИВАЊЕ ОТПАДАКА И СМЕЋА, САНИТАРНЕ И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ
 • УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПОВРШИНА
 • ПОГРЕБНЕ И ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ
 • ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА
 • ВАШАРСКЕ АКТИВНОСТИ И АКТИВНОСТИ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА
 • УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
 • ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
 • ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА
 • СЕКРЕТАРСКЕ И ПРЕВОДИЛАЧКЕ АКТИВНОСТИ
 • РАЧУНОВОДСТВЕНИ И КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ
 • ГАЈЕЊЕ ПОВРЋА, ЦВЕЋА, УКРАСНОГ БИЉА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
 • УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА

Организациона структура

Предузеће је организовано по Службама и то:

 • ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА, КОЈУ САЧИЊАВАЈУ ОПШТА – ПРАВНА СЛУЖБА И РАЧУНОВОДСТВЕНО ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
 • СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 • СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ ГРЕЈНИХ УСЛУГА И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
 • СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
 • СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com